magellan - we create solutions

Pristúpenie k záväzku

A A A |
Predmetom služby je pristúpenie ďalšieho dlžníka (Magellan Central Europe s.r.o.) do existujúceho záväzkového právneho vzťahu medzi dlžníkom (samosprávou) a veriteľom (dodávateľom), a to na strane pôvodného dlžníka (tzv. kumulatívna intercesia). Nový dlžník je veriteľovi zaviazaný spoločne a nerozdielne s pôvodným dlžníkom na úhradu záväzku. V zmluve o pristúpení k záväzku sa Magellan Central Europe s.r.o. zaviaže v dohodnutej lehote uhradiť za pôvodného dlžníka (samosprávu) jeho záväzok veriteľovi a zároveň sa pôvodný dlžník zaviaže uhradiť nominálnu hodnotu záväzku v splátkach so splatnosťou až do 5 rokov. Predmetom pristúpenia môžu byť všetky záväzky v lehote splatnosti ale aj po lehote splatnosti, záväzky voči poisťovniam, sankčné úroky, trovy konania, pokuty, penále, vrátenie neuznanej dotácie, záväzky voči dodávateľom a podobne.

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!